Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI VĂN TRUNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210923-0003
Ngày nộp: 23/09/2021
Ngày hẹn trả: 16/11/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả