Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Y NGAM
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210923-0002
Ngày nộp: 23/09/2021
Ngày hẹn trả: 14/10/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong