Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ THỊ HIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210922-0002
Ngày nộp: 22/09/2021
Ngày hẹn trả: 27/09/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong