Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ THẮM
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210922-0026
Ngày nộp: 22/09/2021
Ngày hẹn trả: 13/10/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả