Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THANH LONG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210922-0024
Ngày nộp: 22/09/2021
Ngày hẹn trả: 20/10/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả