Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ VĂN NHẤT
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210527-0003
Ngày nộp: 27/05/2021
Ngày hẹn trả: 15/06/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong