Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HUỲNH PHI PHỤNG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210922-0003
Ngày nộp: 22/09/2021
Ngày hẹn trả: 13/10/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả