Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HUỲNH PHI PHỤNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210922-0001
Ngày nộp: 22/09/2021
Ngày hẹn trả: 03/11/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong