Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐOÀN VĂN DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210921-0041
Ngày nộp: 21/09/2021
Ngày hẹn trả: 19/10/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả