Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÁ LẠNH TỐ HUỆ
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210527-0001
Ngày nộp: 27/05/2021
Ngày hẹn trả: 24/06/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong