Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG VĨNH MẠNH HÙNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210921-0001
Ngày nộp: 21/09/2021
Ngày hẹn trả: 19/10/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong