Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN HIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210527-0001
Ngày nộp: 27/05/2021
Ngày hẹn trả: 17/06/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong