Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN KHOA
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210920-0003
Ngày nộp: 20/09/2021
Ngày hẹn trả: 18/10/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong