Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ XUÂN YẾN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210526-0007
Ngày nộp: 26/05/2021
Ngày hẹn trả: 07/07/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong