Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ ĐỨC THƯ
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210526-0002
Ngày nộp: 26/05/2021
Ngày hẹn trả: 03/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong