Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ QUANG HIẾU
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210920-0001
Ngày nộp: 20/09/2021
Ngày hẹn trả: 18/10/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả