Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYÊN HƯNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210525-0001
Ngày nộp: 25/05/2021
Ngày hẹn trả: 11/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả