Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NHÀ THUỐC ĐẠI AN
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210920-0001
Ngày nộp: 20/09/2021
Ngày hẹn trả: 01/11/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong