Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THU HẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210525-0001
Ngày nộp: 25/05/2021
Ngày hẹn trả: 22/06/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong