Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HOÀNG THÚY DIỄM
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210524-0006
Ngày nộp: 24/05/2021
Ngày hẹn trả: 14/06/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong