Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ MỸ THỦY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210917-0003
Ngày nộp: 17/09/2021
Ngày hẹn trả: 15/10/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong