Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Y YIÊM
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210524-0005
Ngày nộp: 24/05/2021
Ngày hẹn trả: 14/06/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả