Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐỊNH
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210524-0003
Ngày nộp: 24/05/2021
Ngày hẹn trả: 14/06/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả