Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ TIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-210524-0007
Ngày nộp: 24/05/2021
Ngày hẹn trả: 26/05/2021
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong