Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN VĂN ĐẠT
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210521-0004
Ngày nộp: 21/05/2021
Ngày hẹn trả: 02/07/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong