Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THANH HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210521-0003
Ngày nộp: 21/05/2021
Ngày hẹn trả: 18/06/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong