Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ THỊ NGỌC THÚY
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210521-0005
Ngày nộp: 21/05/2021
Ngày hẹn trả: 11/06/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong