Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN ĐỆ
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210520-0001
Ngày nộp: 20/05/2021
Ngày hẹn trả: 12/07/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong