Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN THỊ THU TRINH
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210520-0002
Ngày nộp: 20/05/2021
Ngày hẹn trả: 10/06/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả