Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM - CÔNG TY CÀ PHÊ ĐẮK UY (GỬI BƯU ĐIỆN)
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210520-0002
Ngày nộp: 20/05/2021
Ngày hẹn trả: 31/05/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong