Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP KON RẪY
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210519-0004
Ngày nộp: 19/05/2021
Ngày hẹn trả: 24/05/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong