Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN NGỌC LANG
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210519-0010
Ngày nộp: 19/05/2021
Ngày hẹn trả: 20/08/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả