Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRỊNH HÙNG KHUYẾN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210519-0001
Ngày nộp: 19/05/2021
Ngày hẹn trả: 09/08/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong