Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐÀO BÁ THUẬT
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-210916-0039
Ngày nộp: 16/09/2021
Ngày hẹn trả: 14/10/2021
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả