Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HỒNG PHONG
Mã Biên nhận : 000.00.04.H34-210916-0001
Ngày nộp: 16/09/2021
Ngày hẹn trả: 07/10/2021
Nộp tại: Sở Tư pháp
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong