Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HOÀI THÙY TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210517-0002
Ngày nộp: 17/05/2021
Ngày hẹn trả: 14/06/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong