Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN NHẬT LÂM
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210517-0001
Ngày nộp: 17/05/2021
Ngày hẹn trả: 18/06/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong