Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ PHI YẾN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210915-0007
Ngày nộp: 15/09/2021
Ngày hẹn trả: 24/09/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong