Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG NGỌC HOÀNG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-210513-0009
Ngày nộp: 13/05/2021
Ngày hẹn trả: 20/05/2021
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong