Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ ĐỨC TAM
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210915-0005
Ngày nộp: 15/09/2021
Ngày hẹn trả: 20/09/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong