Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210513-0001
Ngày nộp: 13/05/2021
Ngày hẹn trả: 01/07/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong