Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN QUANG TRUNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210915-0002
Ngày nộp: 15/09/2021
Ngày hẹn trả: 13/10/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong