Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THANH TRÀ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210512-0004
Ngày nộp: 12/05/2021
Ngày hẹn trả: 23/06/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong