Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEC GROUP
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210512-0002
Ngày nộp: 12/05/2021
Ngày hẹn trả: 17/05/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong