Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ VIẾT SÁNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210512-0003
Ngày nộp: 12/05/2021
Ngày hẹn trả: 15/07/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong