Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210511-0003
Ngày nộp: 11/05/2021
Ngày hẹn trả: 12/05/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong