Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TÔ VĂN CƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210915-0005
Ngày nộp: 14/09/2021
Ngày hẹn trả: 27/10/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong