Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN THIỆN
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-210914-0012
Ngày nộp: 14/09/2021
Ngày hẹn trả: 05/10/2021
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả