Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA BÁC SỸ ÁNH
Mã Biên nhận : 000.00.16.H34-210507-0003
Ngày nộp: 07/05/2021
Ngày hẹn trả: 04/06/2021
Nộp tại: Sở Y tế
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong