Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HỮU LỢI
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-210507-0014
Ngày nộp: 07/05/2021
Ngày hẹn trả: 14/05/2021
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong